Privacyverklaring


Bouwkundig Tekenburo Patrick de Meijer, gevestigd aan Vijfhoevenlaan 94, 4941 BJ Raamsdonksveer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.patrickdemeijer.nl 
Vijfhoevenlaan 94
4941 BJ Raamsdonksveer 
Telefoon: +31 162 512417

Nathalie de Meijer is de Functionaris Gegevensbescherming van Bouwkundig Tekenburo Patrick de Meijer.
Zij is te bereiken via info@patrickdemeijer.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bouwkundig Tekenburo Patrick de Meijer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
– Locatiegegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bouwkundig Tekenburo Patrick de Meijer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Burgerservicenummer (BSN) in geval van aanvraag Omgevingsvergunning.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bouwkundig Tekenburo Patrick de Meijer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bouwkundig Tekenburo Patrick de Meijer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 7 jaar > ten behoeve fiscale doeleinde
Personalia > 7 jaar > ten behoeve fiscale doeleinde
Adres > 7 jaar > ten behoeve fiscale doeleinde
Enzovoort > 7 jaar > ten behoeve fiscale doeleinde

Delen van persoonsgegevens met derden
Bouwkundig Tekenburo Patrick de Meijer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bouwkundig Tekenburo Patrick de Meijer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bouwkundig Tekenburo Patrick de Meijer gebruikt geen cookies die persoonlijke gegevens opslaan, of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouwkundig Tekenburo Patrick de Meijer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@patrickdemeijer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bouwkundig Tekenburo Patrick de Meijer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bouwkundig Tekenburo Patrick de Meijer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@patrickdemeijer.nl.